18 Ιουλίου 2011

Καταδίκη για την Αγγλία, κρίνονται παράνομες οι απελάσεις δύο μεταναστών

Στις 28 Ιουνίου 2011 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) αποφάνθηκε (η απόφαση θα είναι οριστική
εάν εντός 3 μηνών δεν προσβληθεί στην Ολομέλεια) σχετικά με την υπόθεση
Sufi και Elmi κατά Ηνωμένου Βασιλείου (App. Nos. 8319/07 & 11449/07).

Σύμφωνα με το επίσημο δελτίο τύπου, το οποίο τιτλοφορείται «Το Ηνωμένο Βασίλειο
θα παραβίαζε τα ανθρώπινα δικαιώματα δύο Σομαλών υπηκόων αν τους επέστρεφε
στο Μογκαντίσου», το Δικαστήριο αποφάσισε ομόφωνα ότι θα συντελούνταν παραβιάσεις
του Άρθρου 3 (απαγόρευση απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης) της Ευρωπαϊκής
Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), αν οι δύο Σομαλοί αιτούντες
επαναπροωθούνταν στο Μογκαντίσου καθώς θα κινδύνευαν να πέσουν θύματα κακομεταχείρισης
ή να σκοτωθούν.

Η υπόθεση αφορά δύο ενήλικες Σομαλούς υπηκόους, ο ένας απορριφθείς αιτών
άσυλο και ο άλλος αναγνωρισμένος πρόσφυγας στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι
καταδικάστηκαν στη χώρα αυτή για σοβαρά εγκλήματα και για τους οποίους εκδόθηκαν
αποφάσεις απέλασης. Οι προσφυγές τους κατά των αποφάσεων απέλασης ήταν
ανεπιτυχείς. Το ΕΔΔΑ σημείωσε ότι η συμπεριφορά
των αιτούντων, όσο επικίνδυνη και ανεπιθύμητη κι αν είναι, δεν μπορεί να
ληφθεί υπόψη μπροστά στον απόλυτο χαρακτήρα της απαγόρευσης απάνθρωπης ή
ταπεινωτικής μεταχείρισης.

Σύμφωνα με κρίσεις Αγγλικών δικαστηρίων (2008) αλλά και όλων των προσφάτων
Εκθέσεων για τη Σομαλία, η κατάσταση στο Μογκαντίσου για το 2010 και
2011 χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επικίνδυνη, με χιλιάδες απώλειες πολιτών και
εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων από την πόλη. Συνεπώς το Δικαστήριο
έκρινε ότι το επίπεδο της βίας στο Μογκαντίσου ήταν τέτοιο ώστε να τίθεται
θέμα πραγματικού κινδύνου παραβίασης του Άρθρου 3 για οποιονδήποτε στην
πρωτεύουσα.

Όσον αφορά τη δυνατότητα εσωτερικής μετεγκατάστασης, παρόλο που σε ορισμένες
περιπτώσεις το Δικαστήριο έκρινε ότι θα μπορούσε να αποτελέσει λύση, στη
συγκεκριμένη περίπτωση των δύο Σομαλών θεώρησε ότι δεν αποτελεί πιθανή λύση
εφόσον δεν υπήρχαν στενές οικογενειακές σχέσεις αφού οι συγκεκριμένοι δεν
ζούσαν στη Σομαλία εδώ και πολλά χρόνια. Το Δικαστήριο προσέθεσε ότι οι καταυλισμοί
στους οποίους πιθανώς να κατέληγαν (προσφυγικοί ή για εσωτερικά
εκτοπισμένους), πάλι εφόσον δεν είχαν
τις κατάλληλες διασυνδέσεις, παρουσιάζουν χαρακτηριστικά εξαιρετικά δυσμενούς
ανθρωπιστικής κατάστασης και ως εκ τούτου θα εξέθεταν όποιον επιστρεφόταν
εκεί σε σοβαρό κίνδυνο για κακομεταχείριση, δηλαδή παραβίαση του Άρθρου
3 της ΕΣΔΑ.

Η υπόθεση είναι ιδιαίτερα σημαντική αφού θα θέσει τις αρχές βάσει των οποίων
θα κριθούν άλλες 214 παρόμοιες εκκρεμούσες υποθέσεις. Το κρίσιμο ζήτημα που
αναδεικνύει η απόφαση είναι ότι ο βαθμός της γενικευμένης βίας στο Μογκαντίσου
κρίθηκε τέτοιος ώστε στοιχειοθετείται η ύπαρξη πραγματικού κινδύνου για κακομεταχείριση
στην περίπτωση όλων των επιστροφών στο Μογκαντίσου (εκτός των περιπτώσεων
που κάποιος διαθέτει υψηλές διασυνδέσεις που μπορούν να τον
προστατεύσουν), απόφαση που το ΕΔΔΑ
παίρνει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Συνημμένο θα βρείτε το σχετικό δελτίο τύπου ενώ την απόφαση του ΕΔΔΑ μπορείτε
να βρείτε στην παρακάτω ιστοσελίδα:
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=887222&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649

Αρχειο αναρτησεων

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...