7 Μαΐου 2011

Διερεύνηση των δυνατοτήτων και των προοπτικών ένταξης των Αφρικανών μεταναστών στην ελληνική κοινωνία

Διερεύνηση των δυνατοτήτων και των προοπτικών ένταξης των Αφρικανών μεταναστών στην ελληνική κοινωνία υποδοχής [Δι.Π.Ε.Α.Μ.Ε.]


To Δεκέμβριο του 2010 ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Διερεύνηση των δυνατοτήτων και των προοπτικών ένταξης των Αφρικανών μεταναστών στην ελληνική κοινωνία υποδοχής (Δι.Π.Ε.Α.Μ.Ε.)» (09ΣΥΝ-61-939). Το έργο υλοποιείται από Σύμπραξη φορέων αποτελούμενη από το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου που είναι και ο Συντονιστής φορέας, το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το Έλληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης και το Σύνδεσμο Ανωνύμων Εταιριών και Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο του έργου αποτελεί η μελέτη και ανάλυση των ροών των Αφρικανών μεταναστών προς την Ελλάδα καθώς και η ανάδειξη του πιθανού ρόλου των μεταναστών για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομικής και πολιτικής παρουσίας στην Αφρικανική ήπειρο.

Το έργο υλοποιείται σε δύο Άξονες Δράσεων:
Ο πρώτος Άξονας αφορά στη διασύνδεση μόνιμων κατοίκων στην Ελλάδα Αφρικανών μεταναστών με δεξιότητες και ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ή σχεδιάζουν να δραστηριοποιηθούν στην Αφρική. Στο πλαίσιο αυτό, πρόκειται να καταγραφούν και να κατηγοριοποιηθούν κατά ειδικότητα οι Αφρικανοί μετανάστες που είναι απόφοιτοι ελληνικών πανεπιστημίων ή άλλων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Παράλληλα, θα διενεργηθεί μια συνοπτική έρευνα σε ελληνικές επιχειρήσεις, προκειμένου να εντοπιστούν οι ανάγκες τους και οι δεξιότητες που αναζητούν. Η έρευνα αυτή θα βοηθήσει στον καθορισμό του περιεχομένου εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την ενίσχυση των σχετικών γνώσεων των μεταναστών. Στη συνέχεια θα διοργανωθεί μια σειρά δράσεων για την αμοιβαία γνωριμία Αφρικανών μεταναστών και επιχειρήσεων, ενώ θα διερευνηθούν πιθανές προοπτικές συνεργασίας τους.
Ο δεύτερος Άξονας Δράσεων αφορά στην επεξεργασία προτάσεων πολιτικής για την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού και την ενσωμάτωση των ανειδίκευτων Αφρικανών στην ελληνική κοινωνία υποδοχής. Για την αντιμετώπιση των ζητημάτων κοινωνικού αποκλεισμού και ανισότητας, προβλέπεται η διερεύνηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των Αφρικανών μεταναστών που βρίσκονται στη χώρα, μέσω της διεξαγωγής ποσοτικής έρευνας με τη χρήση ερωτηματολογίων. Επιπρόσθετα, θα διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της μεταναστευτικής πολιτικής της Ελλάδας, ενώ σημαντική έμφαση θα δοθεί στις προβλέψεις για τους μετανάστες που προέρχονται από τις χώρες της Αφρικής μέσα από την διεξαγωγή ποιοτικών συνεντεύξεων με φορείς της πολιτείας, με ΜΚΟ, με εκπροσώπους των κοινοτήτων των Αφρικανών μεταναστών και με άτομα που εμπλέκονται στη λήψη αποφάσεων για τα μεταναστευτικά ζητήματα.
Οι δύο Άξονες Δράσης στοχεύουν στη διερεύνηση των δυνατοτήτων και προοπτικών άρσης της περιθωριοποίησης και του κοινωνικού αποκλεισμού που υφίστανται οι Αφρικανοί μετανάστες στην ελληνική κοινωνία υποδοχής.

Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 243.700 €, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους και έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ». Αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο του 2012.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον συντονιστή του έργου κ. Απόστολο Γ. Παπαδόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή , Τμήμα Γεωγραφίας , Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Ελ. Βενιζέλου 70, 17671 Καλλιθέα (τηλ. 210 9549318, fax 210 9514759, email: metanastes@hua.gr).


Exploring the Integration Opportunities and Prospects of African Immigrants into the Greek Society

December 2010 marked the launching of a new research project under the title “Exploring the Integration Opportunities and Prospects of African Immigrants into the Greek Society”. (09ΣΥΝ-61-939). The project is being implemented by the following collaborating partners: the Department of Geography at Harokopio University as the leader of the partnership, the Department of Political Science and International Relations at the University of Peloponnese, the Hellenic-African Chamber of Commerce and Development and the Association of Private Companies (S.A. and Ltd.)

The project’s main objectives are the in-depth and systematic study of the African immigrant inflows in Greece, as well as the exploration of possible integration opportunities of African immigrants within the Greek society. Furthermore, the project looks at another crucial objective: the strengthening of economic, social and political relations between Greece and African countries.
The project is implemented via two distinct Axes:
The first Axis aims at establishing a link between highly skilled African immigrants and enterprises which are active in Greece and are considering expanding their activities in African countries. Within this framework, a data collection and categorization process of skills possessed by African immigrants who have graduated from Greek or foreign Universities will be conducted. At the same time, a concise survey towards Greek companies will take place, in order to identify their needs and skills they require from their possible candidates for employment. In turn, this survey will greatly assist the content designation of education and training seminars planned to reinforce immigrants’ educational and employment awareness. Following, a series of actions has been planned for the mutual acquaintance of African immigrants and companies, while possible perspectives and future prospects will be examined.
The second Axis focuses on the elaboration of policy recommendations for the removal of obstacles leading to social exclusion and the integration of unskilled Africans in the Greek host society. In order to tackle issues related to social exclusion and inequality, a quantitative research based on questionnaires will investigate specific characteristics of African immigrants in Greece. In addition, the implementation of Greek migration policy will be assessed and particular emphasis will be placed upon predictions concerning immigrants coming from African countries. For these reasons, a number of qualitative interviews will be carried out with targeted focus groups consisting of government agencies’ and NGOs’ officials, representatives of immigrants’ communities and migration policy-makers.
Both Axes aim at exploring the possibilities and prospects for tackling social exclusion and marginalization faced by African immigrants within the Greek host society.
The project’s total budget is 243.700 €. It is being co-financed by the European Regional Development Fund (ERDF) and national funds and is a part of the Operational Programme «Competitiveness & Entrepreneurship» (OPCE ΙΙ), Measure “COOPERATION” (Action Ι) and it is expected to be completed on December 2012.

For any additional information you may contact the coordinator of the project:
Apostolos G. Papadopoulos, Associate Professor, Department of Geography, Harokopio University, 70 El. Venizelou Street, 17671 Athens, Greece (tel. + 30 210 9549318, fax +30 210 9514759, email: metanastes@hua.gr).

Αρχειο αναρτησεων

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...